Onderstaand reglement is van toepassing op de ‘Zilverhaai Online Tombola’ (hierna tombola) van Aquariumclub Zilverhaai Beringen.

Artikel 1: De organisator

 1. De tombola wordt georganiseerd door het bestuur van Aquariumclub  Zilverhaai Beringen.

Artikel 2: Algemeen

 1. De organisator behoudt zich het recht voor om de tombola of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden
 2. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van een tombola. Dit houdt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie.
 3. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de tombola moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd door omstandigheden.
 4. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.
 5. In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van de tombola te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.
 6. In alle gevallen waarin het tombola reglement niet voorziet, beslist de organisator.

Artikel 3: Looptijd van de ZOTombola

 1. Begin en einde van elke tombola wordt telkens vooraf aangegeven via diverse beschikbare kanalen die door de organisator worden aangestuurd.
 2. De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht op elk door haar gewenst moment de ZOTombola te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

Artikel 4: Deelname

 1. De deelname is gratis en staat open voor alle personen die betalend lid zijn van Aquariumclub Zilverhaai Beringen.
 2. Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op verzoek van de organisator, dient deze toestemming te worden overgemaakt.
 3. Door deel te nemen, gaat men onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het reglement.
 4. De deelnemer dient zijn gegevens uitsluitend en correct te versturen via het daartoe voorziene tombola deelnameformulier.
 5. Indien de gegevens niet correct worden opgegeven, zal de deelname ongeldig zijn en komt de deelnemer niet in aanmerking voor een prijs.
 6. Iedere deelnemer speelt individueel en maximum 1x per trekking.
 7. Door deel te nemen verleent men de organisator de toestemming om bij winst dit te publiceren in het magazine Haaien-Echo's en op de onlinekanalen (zoals Website, Facebook, YouTube, …) Nooit worden e-mailadressen en postadressen gepubliceerd.

Artikel 5: De prijzen

 1. Elke winnaar ontvangt één van de superprijzen die normaliter gebruikt worden voor de gratis tombola op de maandelijkse vergadering.
 2. De superprijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet omgeruild worden, noch uitgekeerd in contanten.
 3. De organisator kan, indien hij daar door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Artikel 6: Wetgeving

 1. De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht.
 2. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan het daartoe bevoegde Zilverhaai bestuurslid.

Artikel 7: Toezicht en beslissingen

 1. Het Zilverhaai bestuur houdt als organisator toezicht op het correcte verloop van elke tombola. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt de organisator zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere ZOTombola's uit te sluiten.

Artikel 8: Privacy

 1. De organisator verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG of GDPR). Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.
 2. Gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, uitgezonderd voor de eventuele afhandeling van de bezorging van de prijs. In dat geval worden je gegevens louter met dat doeleinde door de derde partij verwerkt en niet langer dan nodig hiervoor bewaard.